CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
Chúng ta bắt đầu với việc giới thiệu nhanh về C. Mục đích của chúng ta là thể hiện bản chất các thành phần của ngôn ngữ trong những chương trình thực tế. Nhưng không bị xa lầy vào các chi tiết, quy tắc và ngoại lệ. Tại thời điểm này, Chúng ta không cố gắng hoàn thành hay tỉ mỉ về chúng. Chúng tôi muốn giúp bạnh nhanh chóng viết được một chương trình hữu ích. Và để làm được điều đó chúng ta phải tập trung vào những vấn đề cơ bản như : Biến, hằng, toán học, dòng điều khiển, và những vấn đề cơ bản về nhập và suất . Chúng tôi cố tình bỏ qua nét đặc biệt chương này của C điều quan trọng để bạn viết một chương trình lớn hơn. Chúng bao gồm con trỏ, cấu trúc và các toán tủ phong phú của C. một vài lệnh điều khiển cũng như thư viện tiêu chuẩn.
1.1  Bắt đầu
Cách duy nhất để học một ngôn ngữ lập trình mới là viết một chương chình trong nó, và cũng giống như các ngôn ngữ khác : In ra từ : Hello, world.
Đây là hàng rào lớn; để có thể vượt qua nó bạn phải tạo ra một chương trình văn bản ở đâu đó, biên dịch nó, tải nó, chạy nó và suất nó ra … Nhưng với những chiếc máy hiện nay việc đó trở nên dễ dàng.
Trong C, chương trình in ra từ “hello, world” sẽ là:
            #include <stdio.h>
            Main()
            {
                        Printf(“hello, world\n”);
            }
Bây giờ làm sao để chúng ta chạy chương trình. Nó phụ thuộc vào hệ thống bạn sử dụng, ví dụ cụ thể trong hệ điều hành UNIX bạn có thể tạo một chương trình trong file có đuôi “.C” , như hello.c, sau đó biên dịch chúng với lệnh :  cc hello.c
Nếu bạn không làm hỏng bất cứ thứ gì, cũng như bỏ qua những ký tự hoặc lỗi một cái gì đó, quá trình biên dịch sẽ tiếp tục thực hiện, và tạo ra một tập tin thực thi được gọi là a.out
Nếu bạn chạy a.out bằng dòng lệnh : a.out nó sẽ in ra từ hello, world.
Nếu chúng ta chạy trên hệ thống khác thì quy tắc có thể khác và chúng ta phải kiểm tra lại kinh nghiệm của chúng ta tại hệ thống đó.
Bây giờ chúng ta sẽ giải thích về bản thân chương trình này. Ở một chương trình C, bất kể kích thước của nó bao gồm cả hàm và biến . Một hàm chứa nổi dung tập lệnh cụ thể các hoạt động tính toán cho tới khi hoàn thành, và các giá trị lưu trữ của biến sẽ được sử dụng trong quá trình tính toán đó.  Hàm của C nó cũng giống như một thủ tục con và hàm của ngôn ngữ Fortran hoặc thủ tục hay hàm của Pascal. Ví dụ chúng ta có hàm tên . main. Thường bạn có quyền đặt tên bất kỳ cho hàm với bất kỳ tên nào bạn thích . Nhưng “main” là đặt biệt, Chương trình của bạn sẽ thực thi bắt đầu từ hàm main. Điều này của nghĩa là mọi chương trình đều phải có hàm main.
Main có thể luôn luôn gọi hàm khác để trợ giúp hoàn thành công việc đôi khi bạn có thể viết hoặc lấy từ một thư viện được cung cấp cho bạn. dòng đầu tiên của chương trình : 
                        #include <stdio.h>
Dòng lệnh trên nói với trình biên dịch bao gồm xuanh quanh tiêu chuẩn về thư viện  input và output ; Dòng lệnh này suất hiện khi bắt đầu một vài mã C . Những thư viện tiêu chuẩn này sẽ được nói rõ ở chương 7 và phần phụ lục B.
Motojj phương thức của việc truyền dữ liệu giữa các hàm và cung cấp danh sách các giá trị cho hàm được gọi làm tham số ( arguments) . Dấu hoặc đơn sau tên hàm sẽ bao quanh danh sách các tham số.
Trong ví dụ “hello. World “ chúng ta thấy hàm main được định nghĩa là không có tham số và các lệnh trong hàm được bao bằng dấu ngoặc { } . Trong hàm main có lệnh duy nhất là :
                        Printf (“hello, world’);
Hàm được gọi bởi tên của chúng, theo sau bởi các tham số trong ngoặc đơn. Trong ví dụ gọi hàm printf với tham số là “hello, world\n” . Hàm printf là một thư viện hàm với việc in đầu ra , Trong trường hợp này chuỗi ký tự nằm giữa các dấu ngoặc kép.
Một chuỗi ký tự nằm trong dấu ngoặc kế như “ hello, world \n”, được gọi là chuỗi ký tự hay chuỗi hằng. Hiện tại chúng ta sử dụng chuỗi ký tư như các tham số cho printf và các hàm khác.
Ký tự \n trong chuỗi ký tự của C là ký hiệu cho ký tự dòng mới. khi bạn in ra ngoài đến căn dòng bên trái của dòng tiếp theo , nếu bạn bỏ qua \n bạn có thể sẽ không có dòng đó sau khi nó được suất in ra. Nếu bạn cố gắng làm giống như :
            Printf (“hello, world
                        “} ;
Trình biên dịch C có thể sẽ đưa ra một thông báo lỗi.
Hàm printf không bao giờ hỗ trợ tự động cung cấp dòng mới. Vì vậy chúng ta có thể gọi chúng bằng nhiều dòng gián đoạn Chương trình hello, world có thể viết lại thành
            #include <stdio.h>
            main ()
                        {
                                    printf(“hello,”);
                                    printf (“world”);
                                    printf(“\n”);
                        }
Để suất ra giá trị y như chương trình ban đầu.

1.2. BIẾN VÀ BIỂU THỨC SỐ HỌC
lien hệ nguyễn văn đông

BÀI LIÊN QUAN

. 1284466070007224593

REAL ESTATE IN VIETNAM

item