KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH THEO LUẬT ĐỊNH

Chứng Khoán phái sinh là chứng khoán quy định tại Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, bao gồm :

KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH THEO LUẬT  ĐỊNH

a. Hợp đồng tương lai là chứng khoán phái sinh niêm yết, trong đó xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau :

- Mua hoặc bán mốt số lượng tài sản cơ sở nhất định theo một mức giá đã được xác định vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai; hoặc

- Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở  đã xác định trước tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại một ngày được ấn định trước trong tương lai.

b. Quyền chọn là chứng khoán phái sinh, trong đó xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ của người bán thực hiện một trong các giao dịch sau:

- Mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá thực hiện đã được xác định, tại thời điểm trước hoặc vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai, hoặc thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã xác định trước tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm trước hoặc vào một ngày đã được  ấn định trước trong tương lai; hoặc

- Mua hoặc bán một số lượng hợp đồng tương lai nhất định theo mức giá thực hiện đã được xác định, tại thời điểm trước hoặc vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai.

c. Hợp đồng kỳ hạn là chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận, xác nhận cam kết mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ sở nhất định theo một mức giá đã được xác định vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai.

d. Các chứng khoán phái sinh khác theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Tài sản cơ sở là chứng khoán và các tài sản khác được sử dụng làm cơ sỏ để xác định giá trị chứng khoán phái sinh.

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh ( gọi tắt là thị trường chứng khoán phái sinh ) là địa điểm, hình thức trao đổi thông tin để tập hợp  lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc để thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch các chứng khoán phái sinh.

Liên hệ Nguyễn Văn Đông

BÀI LIÊN QUAN: