Định Giá Cổ Phiếu

Chơi chứng khoán không phải dành cho tất cả mọi người, trong đó quá trình định giá cổ phiếu có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu tốt, dưới đây chúng tôi xin phép được giới thiệu phương pháp định giá cổ phiếu thường được sử dụng.

1. Định giá cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán trung tính nhưng cổ tức được chia lại cố định và thời hạn là vô hạn. Nhưng cổ phiếu ưu đãi thường không tham gia bầu hội đồng quản trị.

Cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên trả cổ tức và có tố quyền về tài sản trước cổ phần thường.

Định Giá Cổ Phiếu

Ví dụ cổ phiếu ưu đãi PS có lãi suất 8%/ năm, mệnh giá 100 USD được phát hàng ra bên ngoài. Thị trường yêu cầu lãi suất chiết khấu là 10%. Vậy giá cổ phiếu ưu đãi hiện tại là bao nhiêu ?

Định giá cổ phiếu ưu đãi.
2. Định giá cổ phiếu thường

Cổ phần thường là một chứng khoán vốn, luôn luôn tồn tại đối với công ty cổ phần.

- Cổ tức thường được kỳ vọng gia tăng theo kết quả kinh doanh của công ty.
- Cổ tức thường tùy thuộc vào chính sách cổ tức của công ty.
- Cổ phần thường là vô hạn.

Cổ đông sẽ nhận được các khoản tiền khi được :

- Cổ tức kỳ vọng tương lai.
- Chênh lệch giá bán cổ phần thường trong tương lai

2.1. Tính giá theo phương pháp mô hình chiết khấu cổ tức.

Mô hình chiết khấu cổ tức là chiết khấu những khoản cổ tức kỳ vọng về hiện tại, hay tính giá trị hiện tại của các khoản cổ tức kỳ vọng.

Tính giá theo phương pháp mô hình chiết khấu cổ tức.
2.2. Mô hình chiết khấu cổ tức có điều chỉnh

Mô hình chiết khấu cổ tức được điều chỉnh theo việc bán lại cổ phiếu ở tương lai.

Mô hình chiết khấu cổ tức có điều chỉnh
2.3. Mô hình chiết khấu dòng cổ tức

Mô hình chiết khấu cổ tức yêu cầu phải dự toán được tất cả cổ tức được trả ở trong tương lai. Do đó suất tăng trưởng cổ tức hàng năm là một yếu tố quan trọng của mô hình.

Chúng ta sẽ có ba mô hình định giá cổ phần thường:

- Suất tăng trưởng cổ tức đều.
- Suất tăng trưởng cổ tức bằng zero.
- Suất tăng trưởng cổ tức qua hai giai đoạn

2.3.1. Mô hình tăng trưởng đồng đều.

Đây là phương pháp sử dụng cổ tức tăng trưởng vĩnh viễn trong tương lai là g.

Mô hình tăng trưởng đồng đều.
Giả sử cổ phiếu BG kỳ vọng suất tăng trưởng 8%. Cổ tức 3,24 USD cho mỗ cổ phần và được trả hàng năm. Thị trường yêu cầu lãi suất chiết khấu là 15%. Vậy giá của cổ phần thường là bao nhiêu ?

Định giá cổ phiếu
2.3.2. Mô hình tăng trưởng zero

Mô hình này chúng ta sẽ giả sử cổ tức sẽ tăng trưởng vĩnh viễn với suất tăng trưởng g= 0.

Mô hình tăng trưởng zero

Ví dụ cổ phiếu AG được kỳ vọng suất tăng trưởng mỗi năm là 0%. Mỗi cổ phần hàng năm sẽ được cổ tức là 3,24 USD. Thị trường yêu cầu tỷ suất lợi nhuận của cổ phần thường là 15%. Vậy giá của mỗi cổ phần thương là bao nhiêu ?

Mô hình tăng trưởng zero
2.3.3. Mô hình tăng trưởng hai giai đoạn

Mô hình tăng trưởng hai giai đoạn chúng ta sẽ giả sử rằng cổ tức thường sẽ tăng trưởng giai đoạn đầu là không đều và giai đoạn thứ hai là đều .

Mô hình tăng trưởng hai giai đoạn
Lưu ý giai đoạn thứ 2 của mô hình tăng trưởng hai giai đoạn giả sử rằng cổ tức sẽ tăng trưởng đều với g2. Có thể viết lại công thức sau :

Có thể viết lại công thức sau :
Cổ phiếu GP kỳ vọng suất tăng trưởng là 16% mỗi năm 3 năm tới và 8% mỗi năm sau đó. Mỗi cổ phần sẽ nhận được cổ tức là 3,24 USD vào cuối năm tới. Thị trường áp dụng lãi suất chiết khấu là 15% cho cổ phiếu GP. Vậy giá cổ phần thường sẽ là bao nhiêu ?

Định Giá Cổ Phiếu
Định Giá Cổ Phiếu
Định Giá Cổ Phiếu
Định Giá Cổ Phiếu
Định Giá Cổ Phiếu
Định Giá Cổ Phiếu
Định Giá Cổ Phiếu
Định Giá Cổ Phiếu

Nguyễn Văn Đông

BÀI LIÊN QUAN: