THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1. Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

- Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành không đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Ngoài sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán, không tổ chức, các nhân nào được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

2. Tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

- Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này.

- Thủ tướng chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổ chức, hình thức sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

- Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán có chức năng tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật này và Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Bộ máy quản lý, điều hành của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

-  Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán có Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và ban kiểm soát.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị, sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy bạn Chứng khoán Nhà nước.

- Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

4. Điều lệ sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

- Điều lệ sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán được Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán và sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoan Nhà nước.

5. Quyền của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin và thành viên giao dịch sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Tạm ngừng, đình chỉ hoặc hủy bỏ giao dịch chứng khoán theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán trong trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư.

- Chấp thuận, hủy bỏ nhiêm yết chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán trung tâm giao dịch chứng khoán

- Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán của các thành viên giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Cung cấp thông tin thị trường và các thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết.

- Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

- Thu phí theo quy định của Bộ tài chính.

BÀI LIÊN QUAN: