RA MẮT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW) NIÊM YẾT TRÊN HOSE TRONG QUÝ III/ 2017

Chứng quyền có bảo đảm CW được đánh giá là loại chứng khoán có tính đòn bẩy lớn vì vậy chúng sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư, nhưng tất nhiên lợi nhuận lớn cũng đồng nghĩa với việc rủi ro lớn.

Theo sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( HOSE ) cho hay, Sở sẽ hoàn thiện việc chỉnh sửa hệ thống giao dịch chứng quyền có bảo đảm ( Covered Warrant- CV ) trong tháng 4 và theo lộ trình đến tháng 7/2017 sẽ sẵn sàng triển khai sản phẩm mới mử này trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dự kiến đến quý 3/2017 sẽ niêm yết và giao dịch chứng quyền trên HOSE.

Chứng quyền có bảo đảm CW

Theo đó tổ chức phát hành CW là công ty chứng khoán,  khi mua CW, nhà đầu tư có quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở tại mức giá xác định trước, có quyền mua/bán chứng khoán cơ sở trước hoặc tại thời điểm đao hạn. Trong đó, chứng khoán cơ sở của CW có thể là cổ phiếu, là chỉ số, hay chứng chỉ quỹ ETF…

Tóm tắt ngắn gọn về CW, chúng ta có thể nhìn vào sơ đồ dưới đây:

RA MẮT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW) NIÊM YẾT TRÊN HOSE TRONG QUÝ III/ 2017

Trong đó:

1. Chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu, Chỉ số, ETF
2. Giá CW: ví dụ: 2.000 VND
3. Giá thực hiện: Vd: 100.000 VND
4. Tỷ lệ thực hiện (1:1; 2:1…)
5. Thời hạn: Từ 3 - 24 tháng, Vd: 6 tháng)
6. Ngày đáo hạn: (Vd: 03/04/2017)
5. Thời hạn: (Từ 3 - 24 tháng, Vd: 6 tháng)
6. Ngày đáo hạn: (Vd: 03/04/2017)
7. Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua / Bán
8. Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu / Kiểu Mỹ
9. Phương thức thanh toán thực hiện quyền: Chuyển giao CKCS / Thanh toán tiền
Theo tài liệu hướng dẫn của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE), CW gồm 2 loại.

Đối với CW mua, người sở hữu có quyền mua chứng khoán cơ sở với mức giá được xác định trước vào trước hoặc tại thời điểm đáo hạn. Mua khi dự đoán thị trường chứng khoán cơ sở tăng giá.

Đối với CW bán, người sở hữu có quyền bán chứng khoán cơ sở với mức giá xác định trước vào trước hoặc tại thời điểm đáo hạn. Mua khi dự đoán thị trường chứng khoán cơ sở giảm giá.

Ví dụ về chứng quyền mua như sau:

RA MẮT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW) NIÊM YẾT TRÊN HOSE TRONG QUÝ III/ 2017

Ví dụ về chứng quyền bán như sau:

RA MẮT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW) NIÊM YẾT TRÊN HOSE TRONG QUÝ III/ 2017

CW được đánh giá là loại chứng khoán có tính đòn bẩy lớn, nên có thể đem lại lợi nhuận cao hơn cổ phiếu thông thường rất nhiều, nhưng đồng thời, rủi ro cũng sẽ cao hơn.

RA MẮT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW) NIÊM YẾT TRÊN HOSE TRONG QUÝ III/ 2017

BÀI LIÊN QUAN: