CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Mệnh giá chứng khoán

1.1. Chứng khoán chào bán ra công chúng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt na được ghi bằng đồng Việt nam.

1.2. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng việt Nam. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là một trăm nghìn đồng Việt nam và bội số của một trăm nghìn đồng Việt Nam.

2. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

2.1. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.

2.2. Chính phủ quy định cụ thể hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

3. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

3.1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm :

- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính tới năm đăng ký chào bán.

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng gồm :

- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm.

- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đòng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

- Có cam kết thự hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cảu nhà đầu tư và các điều kiện khác.

4. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm :

- Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt nam.
- Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này.

5. Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

5.1. Tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

5.2. Các trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng :

- Chào bán trái phiếu của Chính phủ Việt nam.

- Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận.

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

- Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

BÀI LIÊN QUAN: